TechCON

Naučíme Vás v ňom pracovať!

Školenie je bezplatné, určené pre tých, ktorí Techcon nemajú, nepoznajú a pre začiatočníkov.

Prihlásiť sa môžete mailom alebo telefonicky:

Ing. Zuzana Tokárová
+421 (0)940 636 749
tokarova@smartcad.sk

Výuka bude prebiehať na najnovšej firemnej verzii TechCON 7.0.
Na školení sa dozviete aj výhody plnej verzie TechCON 8.0 s výhodnou ponukou na zakúpenie licencie !

Termíny a miesta seminárov:

Program seminárov:

PARTNERI:

partneri

TechCON

TechCON - Najlepší slovenský softvér pre kúrenárov a zdravotechnikov!

Softvér šitý na mieru SLOVENSKÝM zákazníkom. Navrhujte a spracujte projekty kúrenia a zdravotechniky jednoduchšie a rýchlejšie.

Vďaka TechCONu môže projektant:

TechCON má dva navzájom prepojené moduly: Tepelné straty a Ústredné vykurovanie. Program načíta projekt z ľubovoľného CAD systému vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Výsledný projekt môžete exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Kreslite priamo v 3D priestore a využívajte najrozsiahlejšiu databázu produktov slovenských výrobcov, ktorá je pravidelne aktualizovaná.

Techcon poskytuje široký záber výpočtov:
Tepelné straty
Dimenzovanie vykurovacích a chladiacich sústav
Návrh spalinových systémov pre kondenzačné kotly
Návrh bytových výmenníkových staníc
Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
Návrh zariadení pre veľke kotolne (produkty MEIBES)
Návrh podlahového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stenového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stropného vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Plán pokládky pre panely suchého systému
Návrh priemyselných sálavých panelov.

TechCON moduly

Modul Tepelné straty

Zadávanie konštrukcií je založené neraním dĺžok priamo v projekte. Rozmery konštrukcií (stien, podláh, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Strecha a steny sa automaticky prispôsobujú zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu. Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831. 

Modul Vykurovanie

Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. V prvej fáze sa zakreslí trasa potrubí a výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyťažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s návrhom dimenzií a nastavení ventilov. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Podlahové, stenové, stropné vykurovanie a chladenie

Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnosť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov. 

Modul Vnútorný vodovod

Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov. 

Modul Vnútorná kanalizácia

Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraziť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Špecifikácia

Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny. 

Pozrite si video

Predstavenie novej verzie TechCON 2016 (verzia 8.0)

Predstavujeme nový modul ZTI 2.0

Viac o TechCONe na stránkach www.techcon.sk

27

odborníkov

13

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím