AUTODESK® AUTOCAD® CIVIL 3D®

AutoCAD Civil 3D predstavuje komplexný produkt pre všetkých projektantov, stavebných inžinierov či geodetov. Jeho funkčnosť zahrňuje nielen tvorbu návrhov a výkresov, ale aj integrovanú správu širokého spektra stavebných projektov ako je projektovanie obytných zón, parkovísk, parciel, plošných stavieb, líniových stavieb, infraštruktúry ako vodovodných a kanalizačných sietí.

Civil 3D

Základom softvéru Civil 3D je plne funkčný AutoCAD a Map 3D. Kompletná funkcionalita je integrovaná do jedného produktu, pričom sa dá veľmi jednoducho cez editovateľné nastavenie pracovných prostredí prepínať medzi úplnými funkciami toho ktorého produktu bez zatvárania výkresu. Samozrejme je možné si všetky potrebné a používané nástroje nastaviť a uložiť do jedného používaného pracovného prostredia čo samozrejme urýchľuje celkovú prácu so softvérom.

Základnou funkčnosťou softvéru je dynamická práca s digitálnym modelom povrchu, ktorý sa vytvára priamo z bodov, alebo iných geodetických výstupov, či už vo formáte dwg, dgn, xml, gz, fbk a iných. V týchto formátoch je možné konečnú prácu aj exportovať. Vďaka funkciám Map 3D sa dá pracovať s viacerými zoznamami súradníc, spracovať veľký objem dát, ukladať vektorové údaje do prostredia databázy Oracle Spatial, vytvoriť bodovú, sieťovú a polygónovú topológiu, analyzovať údaje, vytvárať rôzne štatistiky, tematické mapovanie. Celá aktuálna práca sa vykonáva s údajmi v 3D formáte. Je možné importovať a exportovať celé zoznamy súradníc, pričom nie je obmedzené množstvo bodov v projektovej databáze. Civil 3D taktiež zvláda import mračien bodov (milióny bodov vo formáte LAS, DEM, ASCII a pod.), ktoré dokáže podľa výšky farebne rozlíšiť, dokonca z nich dokáže vytvoriť povrch.

Na základe vytvoreného digitálneho modelu terénu je možné ďalej riešiť rôzne jeho analýzy a úpravy, ako vyhodnotenie sklonov terénu, práce s povodiami, vrstevnicami, prezentácie terénu formou výškovej hypsometrie a pod.

Civil 3D

Cez funkcionalitu Survey je možné importovať body nakódované tak, že softvér tieto body podľa popisu pospája 3D čiarami a vytvorí tak automaticky kompletnú situáciu. Z takto pripraveného podkladu sa už veľmi jednoducho pripraví digitálny povrch na ktorom vieme ďalej pracovať.

Cez funkcionalitu Zemné teleso sa pomocou povrchov dajú riešiť parkoviská, odstavné plochy, zemné práce, HTU, kruhové križovatky, skládky, retenčné nádrže s premenlivou hladinou vody, hrádze a pod. Takto vytvorené 3D modely sú dynamické, zmeny sa aplikujú jednoducho a kedykoľvek je možné tieto modely meniť čím dôjde následne k zmenám vo všetkých ostatných naviazaných objektoch, tabuľkách a výkazoch objemov.

Civil 3D

Dynamický návrh líniových stavieb je hlavnou súčasťou softvéru Civil 3D. Návrh smerového vedenia je možné vykonať rôznymi spôsobmi, pričom je možné mať zapnutú kontrolu návrhu podľa našich noriem. Civil 3D taktiež umožňuje po zadaní návrhovej rýchlosti automatické klopenie jazdných pruhov a krajníc v smerových oblúkoch, v rozšíreniach, vo vetvách kruhovej križovatky pomocou editovateľných externých súborov. Samozrejme je možnáná dodatočná úprava ktoréhokoľvek úseku individuálne cez tabuľku prípadne cez grafické zobrazenie.

Podobným spôsobom prebieha návrh a kontrola výškového vedenia, pričom sa pozdĺžny profil vytvára automaticky podľa vybraného štýlu. Pozdĺžny profil je dynamický, zmena rezaného povrchu (prípadne viacerých) sa okamžite v zobrazení zaktualizuje.

Civil 3D

Silným nástrojom je tvorba 3D koridoru na základe vytvoreného vzorového priečneho rezu. Na výber je veľké množstvo podzostáv ako jazdný pruh, krajnica, svah, obrubník, oporný múr, most a mnohé ďalšie. Civil generuje priečne rezy s kótami automaticky ako aj kubatúry zemných prác a výkazy použitých materiálov. Takto vytvorený koridor je samozrejme dynamický, akékoľvek zmeny v smerovom, výškovom vedení, prípadne vo vzorovom priečnom reze sa okamžite zaktualizujú a koridor sa prebuduje. Po takejto zmene sa zaktualizujú aj všetky priečne rezy s tabuľkami a výkazmi objemov a materiálov. Koridor je možné použiť aj na tvorbu parkovísk, križovatiek, úpravu vodných tokov a pod. Vďaka vytvoreným povrchom z koridoru sa taktiež vieme dopracovať k všetkým dostupným analýzam ako šípky sklonov, odtok vody, hypsometria.

Civil 3D

Jednotlivým prvkom je možné pridávať rôzne rendrovacie materiály, čím dosiahneme reálnejší náhľad na produkovanú prácu. Vďaka funkcii Civil view je možné vytárať dynamické vizualizácie v profesionálnom vizualizačnom softvéri 3D Max.

Civil 3D

Civil taktiež obsahuje nástroje na základné modelovanie kanalizačných sietí. Taktiež je možné pracovať vďaka funkcii Vault na jednom projekte v tíme. To znamená že jeden výkres majú k dispozícii tak projektanti ako aj profesisti a každý robí tú svoju časť projektu súčasne s ostatnými. Každá aktualizácia, prípadne hotová časť sa zobrazí ostatným a vďaka dynamike sa každému dáta zaktualizujú.

Civil 3D

Civil 3D je založený na parametrickom (dynamickom) zobrazovaní, čo znamená, že vo všetkých súvisiacich častiach projektu sa prejaví okamžitá odozva, či už v pozdĺžnom profile, v tabuľkách, alebo vo vygenerovaných priečnych rezoch na akúkoľvek zmenu v projekte, či už ide o smerové, výškové vedenie, klopenie a podobne.

Civil 3D

Ďalšou veľkou prednosťou je skutočnosť, že všetky projekty sa tvoria podľa vopred zadefinovaných šablón, v ktorých sú upravené a dodatočne editovateľné štýly podľa noriem, pomocou ktorých softvér tvorí body, čiary, popisky, profily až samotné priečne rezy. Vďaka tomu majú všetky konečné projekty jednotný a aktuálny vzhľad.

Viac o Civil 3D na stránkach autodesk.cz

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím