TechCON

Najlepší slovenský graficko – výpočtový softvér pre kúrenárov a zdravotechnikov!

TechCON je softvér šitý na mieru SLOVENSKÝM profesistom. Navrhujte a spracujte projekty kúrenia a zdravotechniky jednoduchšie a rýchlejšie.

Vďaka TechCONu môže projektant:

TechCON načíta projekt z ľubovoľného CAD systému vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Výsledný projekt môžete exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Kreslite priamo v 3D priestore a využívajte najrozsiahlejšiu databázu produktov slovenských výrobcov, ktorá je pravidelne aktualizovaná.

Techcon poskytuje široký záber výpočtov:
Tepelné straty budov
Dimenzovanie vykurovacích a chladiacich sústav
Návrh spalinových systémov pre kondenzačné kotly
Návrh bytových výmenníkových staníc
Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
Návrh zariadení pre veľke kotolne (produkty MEIBES)
Návrh podlahového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stenového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stropného vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Plán pokládky pre panely suchého systému
Návrh priemyselných sálavých panelov.

TechCON je modulový program

t.j. je tvorený navzájom prepojenými modulmi, ktoré možno kombinovať.

Modul Tepelné straty

Zadávanie konštrukcií je založené meraním dĺžok priamo v projekte. Rozmery konštrukcií (stien, podláh, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Strecha a steny sa automaticky prispôsobujú zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu. Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831.

Modul Tepelná záťaž

Modul ponúka výpočet tepelnej záťaže podľa STN (ČSN) 73 0548 a je plne prepojený s modulom Tepelné straty. Akákoľvek zmena v projekte sa okamžite zapracuje do výpočtu. Výsledky tepelnej záťaže sa automaticky prenášajú do projektu pre návrh chladiacich systémov. Modul obsahuje aj možnosti výpočtu tieňov – t.j. oslnenie a zatienenie okien.

Modul Vykurovanie

Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. V prvej fáze sa zakreslí trasa potrubí a výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyťažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s návrhom dimenzií a nastavení ventilov. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Podlahové, stenové, stropné vykurovanie a chladenie

Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnosť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorný vodovod

Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorná kanalizácia

Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraziť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Špecifikácia

Je univerzálny modul, ktorý spolupracuje s každým iným modulom. Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

Pozrite si video

Predstavenie novej platformy TechCON X - 9.0

Predstavujeme nový modul ZTI 2.0

Chcete si sw TechCON zakúpiť?

Napíšte nám na email obchod@smartcad.sk alebo

Objednajte cez náš e-shop

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím